The Blog

Flash intro Nha Khoa liên thanh

Vinalink thực hiện dự án website Nha khoa Liên Thanh, đặc biệt là đoạn Flash Intro đầu tiên của website được thực hiện sau 2 ngày code web, xử lý kịch bản và hình ảnh đặc trưng cho ngành Dentis theo tiêu chuẩn Châu Âu