The Blog

Dự án Getty Images flash design

Dự án Getty Images flash design – Đây là một full flash project phức tạp với rất nhiều action script với tính tương tác Media cao cấp. Tham khảo một project với 30 hours coding + 20h phân tích kịch bản kỹ lưỡng.